...

من که با دست زبان تیشه به ریشه میزنم

ساز تنها ماندن و رفتن همیشه می زنم

هیچ عشقی جز تو در قلبم نشانه ها نرفت

سنگ خاموشی به بطن و روح شیشه می زنم

بارها خواندم ترا ای ایه ی نازل شده

در پی ات اهوی جانم ره به بیشه میزنم

مردمان گویند من دیوانه ای در اتشم

مهر نامم را به رسمت عشق پیشه می زنم

/ 1 نظر / 8 بازدید