نميدانم کدامين روز

نمیدانم کجا هستم

نمیدانم کدامین روز میمیرم

کدامین روز پایان غم امروز خواهد شد

چگونه بایدم فردا

عبور از موج مشکلها

چه خواهد امد اخر بر سر دلها

همه سر در گریبان

یا به غفلت خواب میبینند

و یا بوی علف در سر

در این دوران شبی مهتاب میبینند

گروهی گم شده در راه منزلها

خدا را دور می یابند

سراسر گرد محفلها

عدو را حور میتابند

امیدی هست ناپیدا

که ان را کور مینامند

و جمعی رنگ باطلها

زمین را مهد عیش و شور میخوانند

سرابش جای ساحلها

کویرش ماه میچینند

در این دوران شبی مهتاب میبینند

چه باید گفت

کدامین روز پایان غم امروز خواهد شد

/ 5 نظر / 28 بازدید
سهيلا

گوش کن وزش بی رحم تنهايی را در شهر پر وجودم پر افسوسم می شنوی؟ من غريبانه در اين ظلمت صدا می کنم تو را نامت پژواک من در اين تنهايی و تاريکی است

سهيلا

در شهر وجود پر افسوسم می شنوی؟

سهيلا

گوش کن وزش بی رحم تنهايی را در شهر وجود پر افسوسم می شنوی؟ من غريبانه در اين ظلمت صدا می کنم تو را نامت پژواک من در اين تنهايی و تاريکی است

آشنا

سلام تنها واژه ای است که درتمامی لغتنامه های دلها يکسان معنی می شود پس به وسعت اندوه قلبهامان سلام وموفق باشين يا حق

صدفی

سلام مريمی خيلی قشنگهههههههههههههه