.........

نشسته ام

در انتظار گردش دقایقم

در این جهنم زمان

مسافری سوار بر حقایقم

تبسم خیال من هوای ذهن خسته را بهار گونه کرده است

و بی غمم به هر چه گشته لایقم

که شعر من سپاس بر تمام داده های توست

و نذر عشق میکنم به راه تو شقایقم

/ 0 نظر / 17 بازدید