ارزو
ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

ارزویم را نمی دانم-چه گویم از دلم

که کدامین دوست داند راه حل مشکلم

من زمانی دیر در فکر نگاری بوده ام

ان زمانم بود تنها ارزوی باطلم

بعد ان کوچک زمانی فکر دنیا کرده ام

در خیالم گنج قارون بود- لیکن غافلم

صد هزاران راه بود و من به بیراهه رها

در پی ان ارزو بودم که این شد نایلم

لحظه ای در غم خیال روز شادی کرده ام

زنده در این زندگی اما به مرگم عاجلم

ارزویم را چه گویم نیست هیچم ارزو

جز لبی خندان دلی ارام که باشد شاملم