کاش ميدانستم
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

کاش میدانستم
 که دلت در پی اوست
که دگر فکر سرانجام مرا بيهوده ست
که نگاهت به نگاهش پر شور
که نگاهم به نگاهت پر درد
کاش میدانستم
که صدایت همه پر رنگ دروغ
که خیالت همه در راه هوس
که حضورت همه در فکر فرار
کاش میدانستم
که وجودم همه در هاله ی تو
که غرورم همه بشکسته ی ان چشم سیاه
که سکوتم همه در صبر چراغی بی نور
کاش میدانستم
که گلت سبز ز نور نگهی بی پروا
که غم دست تو از دوری او
که همه مستی ات از شورش ان چشم خمار
که همه مستی ام از اتش عشقت بود و
کاش میدانستم
که دلت در پی اوست