.........
ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

نشسته ام

در انتظار گردش دقایقم

در این جهنم زمان

مسافری سوار بر حقایقم

تبسم خیال من هوای ذهن خسته را بهار گونه کرده است

و بی غمم به هر چه گشته لایقم

که شعر من سپاس بر تمام داده های توست

و نذر عشق میکنم به راه تو شقایقم