دلم گرفت
ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ آذر ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

من از تمام مردم دوران دلم گرفت
از قلب وهم خورده انسان دلم گرفت
از هر چه بود و هست و هر انچه نبود و شد
از بغض اه گشته باران دلم گرفت
من از سقوط لحظه رفتن هدر شدن
از چشم ناامید زمستان دلم گرفت
از یاد سفره های پر از اشک و نان خشک
از خنده سیاه پلیدان دلم گرفت
از سرخ گشته گونه بیمار کودکان
از شانه های خسته و بی جان دلم گرفت
از رفتن و نبودن و تنها سپر شدن
از طعم و بوی عشق چه اسان دلم گرفت
از دستهای سرد رفیقان نا رفیق
از لحن تلخ و ناله طوفان دلم گرفت
از روز خائنان به ظاهر غزل فروش
از این قفس نمای چو زندان دلم گرفت